ERROR

ERROR: Accés denegat a l'administració de la cache


Mentre s'intentava llegir la URL: %U

S'ha produït el següent error:

L'accés a l'objecte:

    %U
no està permès sense autentificació prèvia.

Cal que el vostre navegador tingui suport per a autentificació. Podeu usar el Netscape versió 2.0 o superior o l'Internet Explorer 3.0, o un navegador que compleixi l'estàndar HTTP/1.1 - Contacteu amb el vostre administrador de cache. Si vosaltres sou l'administrador d'aquesta cache, llegiu-vos la documentació de l'Squid en l'apartat de l'administrador de la cache.